Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Begroting 2019

In zijn bespreking van de begroting 2019 gaf fractievoorzitter Martin Hoogerkamp de volgende beschouwing:

 

Voorzitter, college, leden van de raad, aanwezigen in de raadszaal en andere belangstellenden.

Vanavond bespreken wij de ambities van het nieuwe college, dat na de raadsverkiezingen van afgelopen maart zijn plannen heeft uitgewerkt in een bestuursakkoord 2018-2022. Ook de begroting is in een nieuw jasje gestoken, uitgewerkt volgens het project Begroten Nieuwe Stijl.

Allereerst een compliment en een woord van dank. Een compliment voor de opzet en heldere weergave. Ook een woord van dank voor de tijdige voorbereiding en het beantwoorden van de vele vragen die wij op basis van deze documenten konden stellen.

De D66-fractie vindt het bestuursprogramma 2018-2022 een evenwichtige uitwerking van het akkoord. Het zal u niet verbazen dat wij ons daarin goed herkennen. Binnen de meerjarenbegroting is het college erin geslaagd ruimte te vinden voor nieuwe initiatieven, die zijn opgesomd in de dynamische prioriteitenlijst.

 

Een aantal conclusies en vragen.

Doordat de programmabegroting ‘oude stijl’ is losgelaten, worden wij als raad nu in staat gesteld om de plannen uit te werken langs de vijf beleidsterreinen Onze Inwoners, Economie, Toekomst, Leefomgeving en Portemonnee. Wij zijn benieuwd hoe de P&C-documenten in 2019 verder uitgewerkt worden.

Een aantal belangrijke thema’s zijn in aanloop naar deze begrotingsbehandeling al de revue gepasseerd. De bestendige toekomst van onze zwembaden en de middelen die zijn vrijgemaakt voor de doorontwikkeling van het sportpark in Borger zijn hier voorbeelden van.

Burgerparticipatie en in gesprek zijn met inwoners is een speerpunt van dit college. Dat wij hier lerende in zijn is de afgelopen raadsvergaderingen helder geworden. De wijze waarop het college in gesprek is met de vertegenwoordigers van Exloo over de plannen aangaande de centrumvernieuwing is wat onze fractie betreft een schoolvoorbeeld hoe dit thema uitgewerkt zou moeten worden.

  1. Onze inwoners.

Dit college heeft ervoor gekozen om de benadering van het sociale domein vanuit het regenboogmodel te continueren. Wij zijn er zo langzamerhand in geslaagd om de sociale teams een prominente en zichtbare plek te geven in de leefgebieden van onze gemeente. Er is nog meer aandacht voor preventie en voorlichting in het kader van gezonde leefstijl en er worden nog meer initiatieven ontplooit vanuit de combicoaches om activiteiten te organiseren voor jongeren en ouderen. Ook wordt de verbinding gemaakt met het onderwijs, door samenwerking op het terrein van de leerplichtwet.

Zorgen heeft onze fractie over de betaalbaarheid van de jeugdzorg. Deelt het college deze zorg?

Een belangrijk speerpunt uit ons verkiezingsprogramma was de onderwijshuisvesting. Wij zouden graag een beschouwing willen van de wethouder over zijn visie en eventueel de uitwerking ervan.

Onze fractie was bij een van de laatste raadsvergaderingen blij met de beantwoording van vragen uit de raad inzake Wedeka. Het is goed om te merken dat de wethouder inmiddels goed is ‘ingevoerd’ op dit dossier, waarvan veel afhangt voor een aantal van onze inwoners.

Zo nu en dan bereiken ons berichten dat de dienstverlening aan inwoners te wensen overlaat. Kan het college aangeven welke verbeterpunten het de komende periode ziet en op welke wijze de raad hierbij betrokken gaat worden.

Onze fractie is blij met de toevoeging van het college van € 10.000,- werkbudget in het kader van de uitwerking ‘regenbooggemeente’.

De laatste vraag bij het thema inwoners is het opstellen van nieuw beleid inzake sport en beweging. Graag een doorkijkje van de wethouder.

  1. Onze economie

Zowel landelijk als lokaal draait de economie momenteel op ‘volle toeren’. Steeds meer inwoners slagen erin om te voorzien in een zelfstandig inkomen zonder steun vanuit een uitkeringsregeling.

Met het Cittaslow keurmerk heeft onze gemeente een mooie troef in handen om economische groei te verbinden aan duurzame ontwikkelingen op allerlei gebied. Kan het college aangeven waar de komende periode de speerpunten van de Cittaslow agenda liggen?

Meedoen lijkt voor veel inwoners van onze gemeente vanzelfsprekend. Toch is dit niet altijd zo, schuldensituaties of laaggeletterdheid, om wat voor reden dan ook, leiden vaak tot achterstanden. Daarom is onze fractie blij met de voortzetting van de ingeslagen initiatieven op deze beleidsterreinen van het vorige college.

Dit college heeft er duidelijk voor gekozen de recreatie- en toerismesector ruim te faciliteren. Op bladzijde 24 van de begroting kunnen wij een indrukwekkende opsomming vinden van alle activiteiten. Kan de wethouder een reactie geven op deze ambitie?

  1. Onze toekomst

De toekomstparagraaf is uitgewerkt langs drie belangrijke lijnen, de duurzame ontwikkeling van onze gemeente, een vitale gemeente en het verder ontwikkelen van de interne organisatie. Het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven lijkt nu echt van de grond te komen. Onze fractie pleit voor het starten van een pilot om elektrisch rijden in onze gemeente te bevorderen. Graag in 1e termijn de visie van het college op het plaatsen van ‘laadpalen’ in de openbare ruimte de komende periode.

Verduurzaming kan niet zonder betrokkenheid van onze inwoners. Onze fractie is benieuwd naar de wijze waarop het college de beleidsinitiatieven in het kader van zonneoogst gaat evalueren en verder uitwerken.

Het college stelt voor om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor nieuwe burgerinitiatieven. Kan het college aangeven welke uitwerking het hierbij voor ogen heeft?

De veranderende maatschappelijke opgave vraagt om een andere houding en betrokkenheid van ambtenaren. Goed dat de ambtelijke organisatie oog heeft voor mogelijke knelpunten en daarbij het voornemen heeft om onze raad tijdig en langs de juiste weg deelgenoot te maken, opdat wij als raad onze kaderstellende rol te kunnen pakken. Kan het college aangeven hoe we er op dit moment voorstaan ten aanzien van deze ontwikkeling?

  1. Onze leefomgeving.

Het is prettig wonen in onze gemeente en dat willen we graag zo houden. Dat vraagt om een zorgvuldige omgang met onze leefomgeving. Een onderdeel hiervan is wat onze fractie betreft de staat van onze begraafplaatsen. We kunnen constateren dat er veel werk is verzet om de begraafplaatsen weer in goede staat te brengen. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is, en dan specifiek ten aanzien van de graven die als historisch of te behouden zijn gelabeld?

Onze fractie vraagt regelmatig aandacht voor de ontwikkeling van het sportpark in het Zuid-West leefgebied van onze gemeente. Kan de wethouder een doorkijk geven wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitwerking van de plannen en wanneer deze richting onze raad zullen komen?

De afgelopen periode is er vaak en intensief gesproken over 2e Exloërmond. Een aantal initiatieven in het kader van de inrichting van de fysieke leefomgeving zal zeker leiden tot verbeteringen. Maar zolang de sociale cohesie in het dorp onder druk staat, zal het moeizaam blijven.

Tot slot vraagt onze fractie aandacht voor de verkeerssituatie in Klijndijk. We kunnen constateren dat de wethouder op constructieve wijze in gesprek is met dorpsbelang Klijndijk en specifiek de verkeerswerkgroep. Wanneer kunnen wij, eventueel als speerpunt binnen het nieuwe gemeentelijke verkeer en vervoersplan, een definitieve uitwerking tegemoet zien?

  1. Onze portemonnee.

Er lijkt ruimte in de meerjarenbegroting om de lastendruk voor onze burgers verder te verlichten. Wij zullen het initiatief van de coalitie steunen, om het college te vragen een onderzoek te doen of de OZB op termijn op de 0-lijn kan worden gezet.

Tot slot voorzitter, lezen wij dat op de dynamische prioriteitenlijst de regels voor de BOCE- samenwerking op PM staan. Ons lijkt dat niet verstandig, gezien de ambitie die de drie colleges en raden deze afgelopen winter hebben afgesproken. Dat geldt trouwens ook voor de PM bij Begroten Nieuwe Stijl. Graag ontvangen wij hier ook een reactie op.

Dank u voor uw aandacht.