Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

begroting 2020

D66 fractieleider Martin Hoogerkamp heeft bij de begrotingsbehandeling 2020 in de raad van Borger-Odoorn ingestemd met de voorliggende begroting. Na afloop werd door RTV Drenthe volop aandacht besteed aan zijn bijdrage over een nieuw Esdal College in Borger. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/153962/Raad-Borger-Odoorn-loopt-warm-voor-nieuwbouw-Esdal-College-in-Borger

Zijn beschouwing vindt u hieronder:

 

Voorzitter, college, leden van de raad, aanwezigen in de raadszaal en andere belangstellenden.

Vanavond bespreken wij de ambities van het college en de raad voor 2020 en de financiële middelen die wij hiervoor beschikbaar stellen. Er is voortgeborduurd op de plannen uit het bestuursakkoord 2018-2022. Deze begroting is weer een stap verder ontwikkeld; conform de uitgangspunten van begroten nieuwe stijl. Allereerst een compliment en een woord van dank.

Een compliment voor de opzet en heldere weergave; een woord van dank voor de tijdige voorbereiding en het beantwoorden van de vele vragen die wij op basis van deze documenten konden stellen. Prima.

Deze begroting is een uitwerking van een aantal ambities waar wij bij de kadernota behandeling aandacht voor hebben gevraagd. Het is aan ons als raad om hier de nadere prioritering in aan te brengen en keuzes in te maken.

Helaas worden wij aan de inkomstenkant van onze begroting in de steek gelaten door het rijksbeleid. We moeten in jaar 5 na de invoering van de grote decentralisaties binnen de WMO, re-integratie en zeker ook de Jeugdzorg, constateren dat wij het moeten doen met te weinig middelen. De tekortfinanciering drukt zelfs zo zwaar op onze begroting dat dit college zich genoodzaakt ziet om de Onroerende Zaakbelasting (OZB) éénmalig extra te verhogen met 3,25%

Onze fractie vindt het een goede zaak dat ons college meedoet met alle signalen die in VDG- en VNG-verband worden afgegeven aan de regering en 2e Kamer dat dit zo niet langer door kan gaan. Ook vindt onze fractie het getuigen van het nemen van bestuursverantwoordelijkheid om de nodige dienstverlening die voor de groepen inwoners zo noodzakelijk is, gewoon netjes voort te zetten.

Gelukkig geldt voor onze gemeente dat wij nog de keuze hebben om aan een aantal knoppen te draaien.

Een aantal belangrijke thema’s zijn in aanloop naar deze begrotingsbehandeling al de revue gepasseerd.

De contacten die onze fractie heeft met de zwembaden b.v. van onze gemeente leert ons dat de verwachtingen ten aanzien van de verzelfstandiging uit lijken te komen. Wij zijn blij met de genomen duurzaamheidsmaatregelen in zwembad de Leewal, die nu eindelijk zijn gerealiseerd.

Ook het haalbaarheidsonderzoek naar het sportpark in Odoorn is afgerond en de gesprekken met de stichting Esdal College over een nieuwbouw ten behoeve van het vmbo-onderwijs in Borger bevinden zich in vergevorderd stadium.

In gesprek zijn met inwoners is een speerpunt van dit college. Dat wij hier lerende in zijn is de afgelopen raadsvergaderingen helder geworden. De wijze waarop het college de besluitvorming heeft voorbereid in het kader van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is hier een mooi voorbeeld van.

Dit college heeft ervoor gekozen om de benadering van het sociale domein vanuit het regenboogmodel te continueren. Over de werkwijze van onze welzijnsstichting Andes zijn wij onlangs geïnformeerd en wij hebben een goede discussie gevoerd over het thema eenzaamheid.

Op welke wijze gaat het college inzetten om de verbinding in de dienstverlening vanuit de sociale teams en stichting Andes verder te optimaliseren?

In het kader van gezonde leefstijl, inzetten op preventie en voorlichting worden er initiatieven ontplooid vanuit de combicoaches om activiteiten te organiseren voor jongeren, maar zeker ook voor ouderen. Kan het college een doorkijk geven in hoeverre deze activiteiten ook daadwerkelijk hun vruchten afwerpen?

Uw college heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de leerplichtwet te integreren in de sociale teams. Kan de wethouder ons bijpraten in hoeverre dit succesvol verloopt op dit moment.

Een belangrijk speerpunt uit onze verkiezingsprogramma was het opstellen van een visie op onderwijshuisvesting. Wij zouden graag van de wethouder een update ontvangen van de uitwerking van deze visie?

Onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente heeft zich de afgelopen periode, mede daar actieve gesprekken vanuit onze fractie, mogen verheugen extra belangstelling. In september zijn wij als raad bijgepraat over de noodzaak van een vernieuwd Esdal College in Borger.

Alle signalen staan hier op groen, de leerlingenaantallen, ook in het basisonderwijs lijken stabiel, er bereidheid van de stichting Esdal College om te investeren, niet alleen in een gebouw, maar ook in kwaliteit van onderwijs en in de verbinding met de lokale samenleving.

Nu ook de gemeente Emmen de keuze heeft gemaakt om het (V)mbo-onderwijs opnieuw te gaan huisvesten, lijkt het nu of nooit om te gaan investeren in een nieuw gebouw. De kansen voor het ten uitvoer brengen van een gezonde businesscase lijkt een schot voor open doel.

Onze fractie zal samen met de fracties uit de coalitie een amendement indienen om de ambities om te komen tot een nieuw Esdal College waar te maken, later in deze vergadering.

De toekomstparagraaf van onze inwoners is uitgewerkt langs drie belangrijke lijnen, de duurzame ontwikkeling van onze gemeente, een vitale gemeente en het verder door ontwikkelen van de interne organisatie.

Het faciliteren van duurzaamheid initiatieven lijkt nu echt van de grond te komen. Dit ook gezien het initiatiefvoorstel van de PvdA wat wij onlangs hebben besproken in onze raad. De motie van D66 om over te gaan tot het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte zal uiteindelijk 64 plekken opleveren in onze gemeente, een mooi resultaat.

Verduurzaming kan niet zonder betrokkenheid van onze inwoners. Onze fractie is benieuwd naar de wijze waarop het college de beleidsinitiatieven in het kader van Zonneoogst gaat evalueren en verder uitwerken. Immers verduurzaming kent vele kanten.

Kan het college een doorkijk geven van de ontwikkelingen van het in te stellen gebiedsfonds?

De veranderende maatschappelijke opgave vraagt om een andere houding en betrokkenheid van ambtenaren. De afgelopen periode zijn wij geïnformeerd middels de kapstok ‘kiezen voor toekomst’ over de wijze waarop dit college de ambtelijke organisatie meer slagkracht wil gaan geven.

Gezien de opgaven die vanuit de organisatie moeten worden beantwoord in het kader van dienstverlening en de maatschappelijke opgaven van de komende tijd kunnen wij ons vinden in dit plan.

Het is prettig wonen in onze gemeente en dat willen we graag zo houden, dat vraagt om een zorgvuldige omgang met onze omgeving. Een praktische uitwerking hiervan is wat onze fractie betreft de aandacht staat van onze begraafplaatsen. We kunnen constateren dat er veel werk is verzet om de begraafplaatsen in onze gemeente weer in goede staat te brengen en te houden. Dit geldt momenteel specifiek voor de begraafplaats in Valthermond-Oost.

Kan het college een doorkijk geven wat de stand van zaken is en dan specifiek ten aanzien van de graven die als ‘historisch’ of ‘te behouden’ zijn gelabeld?

Onze fractie heeft zeer regelmatig aandacht voor de ontwikkeling van het sportpark in het Zuidwest leefgebied van onze gemeente. Inmiddels heeft bureau Hollema haar onderzoek afgerond en hebben de betrokken verenigingen aangegeven graag mee te willen werken aan de realisatie van dit initiatief. Gezien de verouderde staat van de faciliteiten op de oude locaties is dit niet alleen noodzaak, maar biedt een nieuw park ook kansen voor een generatiebestendige sportbeoefening.

In het amendement dat wij vanavond indienen wil onze fractie vragen om de komende jaren de bijbehorende financiële middelen opzij te zetten om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren.

De afgelopen periode is er vaak, ook door mij persoonlijk, intensief gesproken met inwoners van het dorp 2e Exloërmond over de toekomst van het dorp, maar ook over de leefbaarheid ervan. Grote gemeenschappelijke deler in deze gesprekken was wat mij betreft betrokkenheid, maar op veel fronten het gemis of gebrek aan verbinding. Onze fractie roept het college en de beleidsambtenaren op ‘serieus’ en ‘consciëntieus’ werk te maken van de motie die onlangs over 2e Mond is vastgesteld door onze raad.

Tot slot voorzitter; soms zit je in de lokale politiek dat je er echt van overtuigt bent dat iets anders moet of beter kan. Soms is dat groot, soms is dat klein, maar veel betekenend.

Dat zijn voor mij de oversteken bij de Hondsrugweg in Valthe en de Melkweg achter camping de Fruithof in Klijndijk in het kader van de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd. Ik spreek oprecht de hoop uit dat als ik hier volgend jaar weer sta ik het college kan bedanken voor een mooie en veilige oplossing voor deze twee oversteken.

Ik dank u voor uw aandacht.