Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Begroting 2021

Op 5 november werd in de gemeenteraad de begroting van 2021 besproken en uiteindelijk unaniem vastgesteld. Fractievoorzitter Martin Hoogerkamp gaf daarbij de volgende beschouwing:

 

Voorzitter, college, leden van de raad, luisteraars en andere belangstellenden.

Het zijn ingewikkelde tijden, niet alleen voor onze inwoners, maar dat geldt ook zeker voor onze instellingen en ondernemers. Iedereen doet zijn best om er het beste van te maken. Dat is niet eenvoudig, zeker voor onze ondernemers die werkzaam zijn in de belangrijkste pijlers
van onze lokale economie, toerisme en horeca. Bij onzekerheid vaart niemand wel. Ontmoeting en interactie tussen inwoners ontbreekt momenteel nagenoeg en dat is een groot gemis. Duidelijk is echter ook dat, willen wij de gezondheidszorg en zeker ook onderwijs open houden er offers worden gevraagd.

Vorig jaar heeft ons college een lastenverzwaring voorgesteld van 3,25%. Dit deden zij met tegenzin maar wel met vizier om zaken waar wij als raad om vroegen mogelijk te maken; en zie, er kunnen worden middelen vrijgemaakt voor een nieuw Esdal College in Borger, het GVVP
en het bestendigen van het opbouwwerk in het veengebied van onze gemeente. Ook kan er worden doorgewerkt aan de centrumontwikkeling in Exloo.

Het zal u niet verrassen dat onze fractie zeer verheugd is, dat het belangrijkste speerpunt van onze fractie, het realiseren van een nieuw Esdal in Borger in deze collegeperiode, nu uitgevoerd kan gaan worden. In mijn bijdrage van vorig jaar heb ik u er van proberen te overtuigen dat alle signalen om aan deze mooie ambitie uitvoering te gaan geven op groen stonden; leerlingenaantallen, ook in het basisonderwijs zijn stabiel, de bereidheid van de stichting Esdal om te investeren in een nieuwe locatie is omgezet in actie; niet alleen in een gebouw maar ook in kwaliteit van onderwijs en in het zoeken van verbinding met de lokale samenleving in Borger en directe omgeving. Het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau ICS bevestigt deze beelden. Ook het besef van urgentie om juist nu door te pakken gezien de ontwikkelingen van nieuwbouw voor het vmbo-onderwijs op de oude locatie de Muzeval in Emmen is gehoord. In de informatieve raadvergadering van 17 september heeft de heer Matthias Kooistra het belang van nieuwbouw en onderwijsvernieuwing in Borger nog eens onderstreept. Het ontwikkelen van een nieuw onderwijslocatie doet recht aan een jarenlange wens om een verouderd gebouw in een modern jasje te steken, waarin nieuwe onderwijsconcepten kunnen worden ontwikkeld en die voor een komende generatie een mooi onderwijsaanbod kan bieden voor kinderen uit onze gemeenten en daarbuiten. RTV Drenthe kopte vorige jaar dat de Raad Borger Odoorn warm liep voor een nieuw Esdal. Het is vanavond aan ons als raad om alle positieve en kritische noten die zijn geplaatst om te  zetten in actie. In geval van goedkeuring van deze begroting kan er een mooie ambitie worden gerealiseerd. Aan onze fractie zal het niet liggen in elk geval.

Op verzoek van nagenoeg de gehele raad is stelt ons college middelen beschikbaar voor het GVVP. Met de inzet van deze middelen en de extra middelen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van 1 miljoen per jaar die dankzij de motie van D66 raadsbreed werd aangenomen indertijd moeten er de nodige verbeteringen kunnen worden aangebracht. Wij zien graag terug dat dat de benodigde inzet in Klijndijk zoveel mogelijk aansluit bij de aandachtspunten uit het rapport van de verkeerswerkgroep Klijndijk dat onlangs in gepresenteerd. Wij ontvangen graag een reactie van de wethouder hierop. Actueel wordt ook de aansluiting op van de N34 ter hoogte van de Slenerweg. Kan de
wethouder een doorkijk geven in hoeverre de plannen die nu voorliggen aansluiten met de ambities van het GVVP?

D66 is een onderwijspartij, goed onderwijs is essentieel voor onze toekomst en het welbevinden van onze jeugd. Een goede samenwerking tussen raad, college en OPO en CKC Drenthe van groot belang. Wij willen wederom aandacht vragen voor het onderwijshuisvestingsbeleid van onze gemeente en dan specifiek voor het Mondengebied. Inmiddels hebben wij een aantal mooie en goede voorbeelden waar in frisse moderne gebouwen onderwijs voor zowel christelijk als openbaar onderwijs wordt verzorgd én waar gebruik gemaakt wordt van huisvestingsvoordelen, zoals het delen van sportfaciliteiten. Wij zouden dit ook graag prominent terug zien in onze dorpen Valthermond en 2e Exloërmond. Samen met de VVD en GB dienen wij hiertoe een motie in.

Wonen: met de belangstelling voor nieuwbouw met name in Borger en Nieuw-Buinen gaat het heel goed momenteel. Uw college spreekt in de stukken over inbreiding; vrij vertaald: woningbouw mogelijk maken in bestaande kernen. Wat zijn de beelden van het college wanneer er waar dit gaat plaatsvinden? Onze fractie heeft vaker aandacht gevraagd voor een meer evenwichtige spreiding van de woningvoorraad en dan specifiek naar de dorpen Exloo, Valthe en Klijndijk. Kan de wethouder ons meenemen in de beelden hieromtrent en dan specifiek de opties die in Klijndijk voorliggen? Specifiek vragen wij aandacht voor levensloopbestendig wonen voor ouderen. Wij willen het college aanmoedigen te onderzoeken of er extra mogelijkheden zijn te vinden om woonvormen voor ouderen versneld op de agenda de krijgen. Samen met de coalitiepartijen dienen wij hiertoe een motie in.

D66 is ook de partij die sport en bewegen voorstaat, zeker in deze tijden. In januari van dit jaar is het lokale sport- en gezondheidsakkoord afgesloten. Een mooie mijlpaal. Wij gaan met elkaar de discussie aan over de realisatie (of renovatie) van goede binnensportvoorzieningen. Vooral in Exloo, Odoorn en Borger verdienen de binnensportlocaties aandacht. Hoe mooi zou het zijn als de vernieuwing van de sporthal in
Odoorn kan worden verbonden aan de realisatie van een nieuw sportpark in Odoorn. Ziet de wethouder hiertoe mogelijkheden? De discussie over de locatie keuze over het nieuwe sportpark in Odoorn wordt volop gevoerd momenteel. Onze fractie heeft veel en intensief gesproken met inwoners van Odoorn over de locatiekeuze. Gezien de verouderde staat van de faciliteiten op Harm Kuiper sportpark is eenieder ervan overtuigt dat een nieuw park kansen biedt voor een generatiebestendige sportbeoefening. Uw college sorteert voor om bij de kadernota 2021 de raad te vragen hiervoor middelen ter beschikking te stellen. Onze fractie wil in deze fase van besluitvorming nogmaals benadrukken dan open communicatie en het creëren van draagvlak essentieel is en blijft. Onze vraag aan de wethouder is dan ook of hij hier nog een keer een doorkijk op wil geven.

Dank voor uw aandacht.