Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 april 2021

Een oproep vanuit de regio voor de nieuwe D66-Tweede Kamerfractie

De fractie van D66 Borger-Odoorn heeft onderstaande brief, die vanuit Noordoostpolder is opgesteld, mede ondertekend. Rob Jetten heeft in aansluiting hierop de ondertekenaars – maar liefst 49 fractievoorzitters in “de regio” – inmiddels uitgenodigd voor een gesprek.

 

Bant, Noordoostpolder, 12 april 2021

Beste kersverse Tweede Kamerfractie van D66,

Op 17 maart jl. hebben we onder aanvoering van Sigrid Kaag een klinkende verkiezingsoverwinning voor D66 gezien. Een fantastisch resultaat waar we de komende jaren van zouden moeten kunnen profiteren door de woorden uit ons verkiezingsprogramma om te zetten in daden. Daden die voor iedereen zichtbaar zullen moeten zijn en die op draagvlak kunnen rekenen in het gehele land. Maar natuurlijk willen we jullie in de eerste plaats vooral van harte feliciteren met jullie Kamerzetel!

Hoewel we in veel gemeenten ‘in de provincie’ goed scoorden kwam de fraaie winst vooral tot stand in de grote steden. In grote delen van het land hadden de verkiezingsuitslagen vaak een ander karakter. De verschillen tussen Randstad/grote steden enerzijds en de regio anderzijds lijken groter dan ooit. “Kloof tussen centrum en periferie groeit”, kopte de NOS dan ook in één van hun analyses van de uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezingen. Mensen in grote delen van het land voelen zich niet gehoord en gezien, iets wat leidt tot een ronduit zorgwekkende ontwikkeling: hun (protest)stemmen gaan massaal naar partijen die zich aan de uiterste rechterflank van ons politieke spectrum bevinden. D66 heeft de reputatie een stadspartij te zijn, en ook nog eens eentje die voornamelijk hoogopgeleiden trekt die de wind mee hebben. Daar komt bij dat veel vraagstukken waar D66 zich primair op richt in de eerste plaats vooral leven onder die kiezersgroep. In de regio spelen vaak andersoortige kwesties en worden thema’s die D66 hoog op de agenda heeft staan vanuit een andere invalshoek belicht. Dit leidt ertoe dat onze partij hier traditiegetrouw moeite heeft vaste voet aan de grond te krijgen.

Als D66-afdelingen uit ‘de provincie’ en regio’s die wat verder van het epicentrum van de Nederlandse politiek zijn gelegen zouden we de komende jaren graag een kentering teweegbrengen. Een koerswijziging in de vorm van meer aandacht voor de regio. Ons verzoek is dan ook om dit als bouwsteen mee te nemen naar de formatietafel. Specifieke onderwerpen die hierbij aan bod moeten komen en overwegingen die hierin een rol moeten spelen zijn volgens ons:

– Meer financiële slagkracht voor gemeenten. De decentralisaties hebben de afgelopen jaren grote impact gehad op de gemeentefinanciën en de bestuurscapaciteit. De herijking van het Gemeentefonds pakt voor sommige regio’s niet goed uit. Dit is zorgelijk: een slecht gevulde gemeentekas heeft rechtstreeks invloed op het voorzieningenniveau, de sport, de cultuur, de dorps- en buurthuizen – kortom: op de leefbaarheid.

– Onderwijs. Onderwijs behouden in kleinere regio’s wordt steeds lastiger en teveel wordt er gekeken naar de leerlingengrens voor bestaansrecht van scholen. D66 moet ook in de regio de onbetwiste onderwijspartij zijn en hier de volle aandacht voor hebben.

– Het sociaal domein. In de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten in het sociaal domein en de financiële slagkracht die gemeenten hierin hebben zit een disbalans. Gemeenten lopen tegen hun grenzen aan met alle gevolgen van dien.

– De agrarische sector. Ga de dialoog aan met de boeren en doe dit met een optimistisch geluid. Zet D66 neer als de partij die de Nederlandse agrosector klaar maakt voor een duurzame toekomst, met meer perspectief voor de boeren.

– Betere bereikbaarheid. Dit kan gerealiseerd worden door te investeren in nieuwe (spoor)verbindingen. Nieuwe verbindingen zoals de Lelylijn, de spoorlijn Utrecht-Breda, Den Haag-Aken, Terneuzen-Gent en ook de Nedersaksenlijn verbinden landsdelen letterlijk en figuurlijk met elkaar en zorgen voor nieuwe sociaaleconomische perspectieven.

– Woningbouw. Zorg dat er ruim voldoende woningen worden gebouwd zodat starters in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit bevordert de leefbaarheid op het platteland en maakt dorpen tot een aantrekkelijke plek om te komen wonen én te blijven wonen.

– Zet in op levendige binnensteden en dorpskernen. Het online winkelen en de trek naar de grote steden schaadt de lokale winkels, maar ook de functie van dorpskern en binnenstad als ontmoetingspunt en centrum van de lokale democratische samenleving.

– Zet in op slimme oplossingen voor de energietransitie, waarbij oog is voor de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen voor het landschap. Draagvlak onder inwoners is immers essentieel om onze klimaatambities te realiseren, borging van ruimtelijke kwaliteit helpt hierbij.

– Voor een aantal gemeenten waaruit de ondertekenaars van deze brief afkomstig zijn geldt dat dit echte plattelandsgemeenten zijn, met bijbehorende lokale uitdagingen. Het zou sterk zijn als daar vanuit Den Haag meer aandacht voor komt.

– Vanuit een aantal gemeenten komt het verzoek om aandacht voor het democratische gehalte van samenwerkingsverbanden. Veel kleinere gemeenten werken met elkaar samen om grote opgaven zoals jeugdzorg, WMO en regionale economische ontwikkeling uit te voeren. Voor gemeenteraden is het niet altijd even makkelijk hier grip op te krijgen. Het inbedden van regionale samenwerking in initiatieven voor democratische en bestuurlijke vernieuwing zou dit kunnen verbeteren.

We vertrouwen erop dat onze aanbevelingen ter harte worden genomen, en kijken ernaar uit om D66 samen met jullie de komende jaren uit te bouwen tot een nog grotere beweging die de toekomst optimistisch tegemoet treedt, en met die boodschap ook de harten van de inwoners in de regio weet te veroveren. Het verkiezingsprogramma biedt voldoende aanknopingspunten om daar vorm aan te geven. Deze brief kan worden beschouwd als een uitnodiging om als Tweede Kamerfractie het goede gesprek met ons als D66-vertegenwoordigers in al die mooie regio’s aan te gaan die ons land zo gevarieerd maken.