Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 juni 2021

Beschouwing financiële stukken

24 Juni besprak de gemeenteraad van Borger-Odoorn de financiële stukken. D66-fractievoorzitter Martin Hoogerkamp zei daarbij het volgende:

 

Voorzitter, college, leden van de raad, luisteraars en andere belangstellenden.

Langzaam maar zeker is weer reden voor optimisme. De impact van Covid-19 is nog steeds groot en heeft diepe sporen nagelaten; ook in onze Borger-Odoornse samenleving. Inwoners en gelukkig ook onze jongeren, instellingen en ondernemers keren langzaam terug naar het oude normaal.

Op onze gezondheidszorg is een zwaar beroep gedaan, maar dat gold ook voor mantelzorgers en ouders die ongevraagd thuisonderwijs moesten geven. Ook voor onze ondernemers, die werkzaam zijn in de belangrijkste pijlers van onze lokale economie, toerisme en horeca, was en
is het zwaar. In de vele gesprekken die ook leden van onze fractie hebben gevoerd hebben wij steeds ervaren dat iedereen zijn best deed om er het beste van te maken. Mooie voorbeelden hiervan zijn en waren de actie Soep op de Stoep en het initiatief van ons college om gratis of tegen
gereduceerd tarief sporten mogelijk te maken.

Het functioneren van de gemeenteraad en het college verliep ook verre van ideaal, contacten met inwoners verliepen veelal telefonisch of digitaal. Lastig om onze volksvertegenwoordigende rol waar te maken. Toch ook hebben wij als raadsleden en college het beste er van gemaakt.

In de kadernota die voorligt is ruimte voor nieuwe initiatieven en het intensiveren van bestaande. Inzetten op wonen en duurzaamheid zijn in het laatste jaar van dit bestuur programma de speerpunten, deze onderschrijven wij.

Wonen, vertoeven en leven in Borger-Odoorn is booming geworden; spraken wij twee jaar geleden over krimp en de vermindering van de leefbaarheid in onze kernen en dorpen. Nu zijn de woningen en kavels niet aan te slepen. Deze kentering vraagt om een andere focus voor de gemeente niet alleen voor wonen maar ook voor aspecten als sport, onderwijs, bereikbaarheid en sociale cohesie.

Op het thema wonen is ons college wat onze fractie betreft op koers. Er ligt mooie plannen voor woningbouw in Borger en Nieuw-Buinen en meer kleinschalig onder meer in Exloo en Buinerveen. Er zijn verdere plannen voor inbreiding op de oude locatie Esdal Borger. Ons beeld is dat naast inbreidingsplannen ook de spreiding van het wooncontingent binnen onze gemeente nog steeds een punt van aandacht is en dan specifiek voor de dorpen Klijndijk en Valthe. Kan het college hier een reactie opgeven.

Woningbouw en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Zo ook met de druk op de leefomgeving. Wat onze fractie betreft moet deze aspecten centraal staan in alle afwegingen die de komende periode gemaakt gaan worden. Belangrijke thema in de komende periode wordt de afsluiting van de N34 bij de Borgerderweg ter hoogte van Emmen Noord. De inwoners van Klijndijk en Odoorn krijgen te maken met forse ingrepen in hun directe leefomgeving. Kan het college het proces nog een keer schetsen en ingaan op de tijdsplanning en de wijze waarop onze inwoners worden meegenomen in de communicatie hierover?

Ook dit jaar is er ruimte in de begroting om een groot project binnen onze gemeente van ‘de helling’ te laten rollen. Vorig jaar heeft onze fractie u gevraagd samen met ons warm te lopen voor nieuwbouw Esdal Borger. Dit jaren vragen wij u dit te doen van de realisatie van de renovatie van het sportpark Harm Kuiper in Odoorn. Zoals u heeft kunnen vernemen in de pers en uit de beantwoording van de technische vragen door het college zijn de sportverenigingen bereid in te stemmen met renovatie van huidige park te renoveren en toekomstbestendig te maken ervan. Zeker nu VV ValtherBoys aanhaakt en HOC een bestendige 3e klasser lijkt te zijn. Het is het tijd om door te pakken. Wat ons betreft komt er behalve een mooi sportpark voor de voetbal en tennis, ook ruimte voor andere breedte sporten; waarbij faciliteiten als kleedkamers, kantine, opbergruimtes zoveel mogelijk worden gedeeld. Ook de logistiek is wat ons betreft een punt van nadere uitwerking. De ingang aan de Hammeersweg is als jarenlang verre van ideaal. Wij roepen het college om in gesprek te gaan met de direct aanwonenden om in gesprek te gaan over alternatieven. Bouwen in tijden van
deze tijden vraagt om duurzaamheid en insteken op energiezuinig of neutraal. Om deze wens te benadrukken dienen wij samen met  Gemeentebelangen een motie in bij de behandeling van de kadernota straks.

Met de realisatie van een gerenoveerd sportpark komt sport en bewegen in Exloo onder druk te staan. Wij roepen het college op en vragen om een reactie, hoe de ‘verdeling’ van binnensport en buitensport in zijn visie er in de toekomst uit moet komen te zien in de zuidwest hoek van onze gemeente.

Op verzoek van nagenoeg de gehele raad is stelt ons college middelen beschikbaar voor het GVVP. Met de inzet van deze middelen en de extra middelen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van 1 miljoen per jaar die dankzij de motie van D66 raadsbreed werd aangenomen indertijd moeten er de nodige verbeteringen kunnen worden aangebracht. Per 2023 loopt deze extra impuls af. Vraag aan het college is wat zijn beeld is om dit onderhoudsniveau ook na deze periode toekomstbestendig te maken.

De realisatie van een snel fietspad van Borger naar Emmen lijkt de komende periode te gebeuren. Kan het college ons meenemen in de laatste ontwikkelingen?

D66 is een onderwijspartij, goed onderwijs is essentieel voor onze toekomst en het welbevinden van onze jeugd. Onderwijshuisvesting bij voorkeur in de vorm van een MFA in de dorpen Valthermond en 2e Exloërmond mag wat onze fractie betreft prioritair worden opgepakt, mocht blijken dat de septembercirculaire positief is, of als er andere meevallers zijn in de begroting. Een goede samenwerking tussen raad, college en OPO en CKC is van groot belang, wij ontvangen graag een visie van het college op deze ontwikkelingen.

Gemeenten, ook Borger-Odoorn, zijn gecompenseerd door het rijk in verband met corona. Uw college stelt voor een deel van deze middelen te reserveren en later te komen met voorstellen tot besteding. Wij kunnen ons hier in vinden, wij willen u echter wel vragen een toelichting te geven op uw voornemens om deze middelen uit te gaan geven.

Een compliment voor ons college voor de wijze waarop ons college participeert in de regiodeal Zuid Oost Drenthe. De initiatieven aan de Middenlaan in 2e Mond en de Science hub als onderdeel van het Hallenhoes in Exloo, misschien toch nog eens nadenken over een andere naam, komen tot een mooie uitwerking op basis van deze middelen.

De zwembaden in Borger-Odoorn in de vorm van een B.V. doen het goed. Energiebesparende maatregelen en een efficiënte bedrijfsvoering met een forse reductie van personeelskosten lijken een succes. Onze fractie ontvangt echter ook signalen dat de baden minder toegankelijk zijn voor met name de oudere ‘baantjes’ zwemmers, terwijl dit juist bewegen voor deze groep zo belangrijk is. Wij willen vragen aan het college om te onderzoeken of de toegang van onze zwembaden en specifiek de bassins kan worden verbeterd en hier bij de begrotingsbehandeling een terugkoppeling op te geven.

Tot slot de terugkerende zorgen over het sociaal domein en specifiek de jeugdzorg en de WMO. Net als andere gemeenten zijn er in onze gemeenten grote tekorten om de kosten van de jeugdzorg te dragen en ondervinden wij de nadelige effecten van de invoering van het abonnementstarief van de WMO. Kan het college aangeven wat hun beelden zijn in meerjarenperspectief over deze ontwikkelingen en/ of de uitkomsten van de
arbitragecommissie ook voor onze gemeente structureel ‘verlichting’ gaat bieden?

In de evaluatie sociaal domein heeft onze fractie en andere fracties aandacht gevraagd voor sturing op het sociaal domein en de belangrijke opgaven die hier spelen. Tot nu zijn wij marginaal meegenomen in deze afspraak. Onze fractie wil nogmaals het belang benadrukken dat het de raad is die de kaders stelt. Wij kijken dan ook uit naar een uitwerking en een 1e hiervan.

Ons college stelt met deze kadernota de kaders voor de komende jaren en afrondend voor het laatste jaar van deze bestuursperiode. Onze gemeente staat er ondanks alle opgaven goed voor in financieel opzicht. Wat onze fractie betreft een compliment waard.

Dank voor uw aandacht.