Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 november 2021

Begroting 2022

De laatste begroting in deze bestuursperiode ziet er goed uit en is op 4 november unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Borger-Odoorn. De bijdrage van D66-fractievoorzitter Martin Hoogerkamp staat hieronder vermeld.

 

Voorzitter, college, leden van de raad, luisteraars en andere belangstellenden.

Deze bestuursperiode komt langzaam maar zeker tot een afronding. Er is door ons college hard gewerkt om de ambities uit het bestuursakkoord uit te werken en tot een succes te maken.

Ondanks de aanvankelijk stroeve relatie met de oppositie liggen er nu mooie resultaten voor. Een woord van dank voor de ambtenaren die de begroting 2022 hebben samengesteld.

Een compliment voor dit college voor het voeren van een evenwichtig financieel beleid in deze bestuurlijk ingewikkelde periode. Nu met de verkiezingen in aantocht lijkt het aantrekkelijk om cadeautjes uit te delen. Onze fractie zal echter voorsorteren op thema’s die onze Borger-Odoornse samenleving verder versterken.

 

Sociaal domein, onderwijs en sport

Het sociaal domein lijkt steeds meer op orde te komen qua financiën en sturing. Ondanks alle zorgen hebben we geen signalen gekregen van wachtlijsten, of van uitgestelde of slecht geleverde dienstverlening. Sturing vanuit de raad op de inzet van jeugdzorg komt steeds beter uit de verf. Een dialoog tussen college en raad die goed van de grond lijkt te komen. Wij ontvangen graag een reactie van het college hierop.

Onderwijs en sport, inclusief voorzieningen, zijn veelbesproken thema’s in de fractie van D66. Met de aangenomen D66-motie over het nieuwe Esdal is de toekomst van sporthal De Koel extra relevant geworden. Hoe ziet het college de verbinding met de sportvoorzieningen ten behoeve van het Esdal?

Goede huisvesting en ventilatie in scholen en andere openbare gebouwen is mede door corona in een ander daglicht komen te staan. Heeft het college zicht op hoe wij er voorstaan met betrekking tot ventilatie-eisen en in hoeverre maatregelen worden getroffen?

Aan een andere D66-motie, over de renovatie van het Harm Kuiper-Sportpark wordt momenteel volop uitvoering gegeven. In het bij de stukken gevoegde memo kunnen we de update lezen. Vanuit de tennisverenigingen wordt de vraag gesteld om ook padelbanen aan te leggen op het park. Wat vindt het college van deze vraag?

Door de verdere samenwerking van verenigingen op het gerenoveerde sportpark Harm Kuiper zullen vooral jeugdigen tussen Exloo en Odoorn, maar ook tussen Valthe en Odoorn, in de nabije toekomst meer gebruikmaken van de fietsverbindingen. Wij vragen met het indienen van een motie aandacht voor de veiligheid van deze routes.

Ook is D66 van mening dat er een evenwichtige verdeling moet komen in het sportaanbod in de zuidwesthoek van onze gemeente. Met florerende gym-, turn-, judo- en volleybalverenigingen in dit deel van de gemeente is het tijd om serieus te kijken of wij de sporthallen in de dorpen Valthe, Exloo, en Odoorn versneld kunnen vernieuwen. Passend in het beeld van onze vastgestelde visie op binnensport en onderwijshuisvesting. Ook hiertoe zullen wij een motie indienen.

Tijdens een recent werkbezoek aan Nordex is onze fractie geschrokken van de slechte verbinding die de exploitanten van het park maken met de directe omgeving en de inwoners. Ziet het college mogelijkheden om, naast bestaande initiatieven als het gebiedsfonds, in gesprek te gaan met de exploitanten om deze verbinding te verbeteren? Wij geven u de suggestie mee om met Nordex te onderzoeken of educatieve aspecten van energieopwekking door wind een plek kunnen krijgen in de toekomstige Science Hub in het Hallenhoes in Exloo.

 

Woningbouw

Woningbouw en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Beide hebben ook te maken met druk op de leefomgeving. Wat onze fractie betreft moeten deze aspecten centraal staan in alle afwegingen die de komende periode gemaakt gaan worden.

Bouwkavels voor woningen zijn op het moment niet aan te slepen. Onze fractie benadrukt nog eens dat ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van woningbouw in de kleinere kernen, zoals bijvoorbeeld Klijndijk. Bij voorkeur als inbreidingslocaties.

En nu we het toch over woningbouw hebben, kan het college al iets zeggen over initiatieven die straks worden ontwikkeld op de locatie van het huidige Esdal?

De toegankelijkheid tot de woningmarkt voor jongeren die graag in hun eigen dorp of omgeving willen blijven wonen, is ook voor onze fractie een speerpunt. De motie van het CDA (en andere partijen) om de criteria voor startersleningen te verruimen, ondersteunen wij daarom van harte.

Zoals zojuist al gezegd, neemt met de hernieuwde belangstelling voor woningbouw de druk op onze fysieke leefomgeving toe. Onze fractie wil ideeën zoals het bouwen van tiny houses, in combinatie met duurzaamheidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld in Valthe aanmoedigen.

 

Openbare ruimte en verkeer

Als onderdeel van besluitvorming van deze begroting moeten we ook enkele keuzes maken over het beheer van de openbare ruimte. Zoals in de oordeelsvormende raad al door onze fractie is aangegeven, zien wij graag dat het onderhoudsniveau van gazon- en heesterbeplanting in de bebouwde kom een niveau omhoog gaat, van niveau C naar B. Wij ondersteunen de motie die Gemeentebelangen heeft ingediend.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de ongelijkvloerse kruising van de N34 met de Slenerweg en aan de afsluiting van de afslag Odoorn/Borgerderweg. De verkeersveiligheid wordt daar sterk door vergroot, maar de druk op de Melkweg in Klijndijk en op andere doorgaande routes neemt naar verwachting toe. Kan het college aangeven of het nog in gesprek is met de verkeerswerkgroep in Klijndijk? Ook is onze fractie benieuwd of er recent nog metingen zijn gedaan, of andere vormen van onderzoek naar de verkeersintensiteit. Klijndijk heeft lang moeten wachten op de herinrichting van de Melkweg. Gelukkig is dat nu bijna een feit, inclusief de door onze fractie zo vurig gewenste 30 kilometerzone ter hoogte van de oversteek voor fietsers bij de Fruithof. Een compliment hiervoor.

Bij de kadernota is er door een aantal fracties gevraagd om extra middelen in het kader van het GVVP. Mooi om te zien dat een 5-tal wegen nu op de planning staat om aan te pakken. Kan het college een doorkijk geven hoe de Valtherweg tussen Exloo en Valthe op de rol staat? En dan in het bijzonder hoe de aan- en omwonenden hierbij worden betrokken?

In Exloo worden mooie plannen gemaakt voor de inrichting van het centrum, een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Door onze fractie van harte ondersteund en aangemoedigd. Een ander voorbeeld van burgerparticipatie die onze fractie heel belangrijk vindt, heeft te maken met de komst van de omgevingswet. Wij worden als raad goed meegenomen in deze ontwikkeling in de informerende bijeenkomsten op dit thema. Wij zien uit naar de participatievisie, die het college ter bespreking aan de raad voorlegt.

 

Tot slot

D66 is een onderwijspartij, goed onderwijs is essentieel voor onze toekomst en het welbevinden van onze jeugd. Nieuwe scholen in bij voorkeur een MFA in de dorpen Valthermond en 2e Exloërmond mogen wat onze fractie betreft prioriteit krijgen bij de uitwerking van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs. In de volgende bestuursperiode zal de nieuwe D66-fractie dit thema nadrukkelijk blijven volgen. Kan het college een aangeven hoe wij als raad worden betrokken bij deze planvorming?

Er staan nog middelen gereserveerd ten behoeve van corona compensatie. Kan het college aangeven hoe gemeenten, in het bijzonder de onze, zijn gecompenseerd voor coronakosten? Uw college stelt voor een deel van deze middelen te reserveren en later te komen met voorstellen tot besteding. Wij kunnen ons hier in vinden, maar vragen wel om toelichting op die voorstellen.

Ons college biedt met deze begroting de kaders voor een gezond financieel beleid de komende jaren en sorteert hiermee keurig voor op de komende bestuursperiode. Onze gemeente staat er ondanks alle opgaven goed voor in financieel opzicht.

 

Dank voor uw aandacht.