Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Begroting 2015

De bijdrage van fractievoorzitter Jan Top bij de begrotingsraad in november:

 

De begroting voor 2015 laat zien dat de gemeente nog geen zeer pijnlijke ingrepen hoeft te doen, de stijging van de belastingdruk is redelijk en de aanslag op de reserves beperkt. De risico’s zijn in beeld gebracht en de daarvoor aangegeven beschikbare beschermingsmiddelen zijn voldoende.

Er zijn ook punten van zorg zoals daar zijn de uitvoering van nieuwe taken in het sociale domein en dat we nog maar steeds niet de mogelijkheden hebben om het wegen- en groenonderhoud op een hoger plan te krijgen. Dat we steeds minder vrijheid krijgen blijkt uit de het toenemend aantal verbonden partijen de toenemende invloed van de centrale overheid op de gemeenten. Dat betekent dat de kaderstellende rol van de raad afneemt en de controlerende taak toeneemt, die overigens moeilijker wordt omdat het kijken in andermans keuken nu eenmaal niet gebruikelijk is. We kunnen meestal pas achteraf toezicht houden op zaken die door besturen in collegialiteit worden uitgevoerd.

Op wat langere termijn, als de contouren van de kwaliteit van de zorg en financiering daarvan scherper in beeld komen kunnen we weer vooruit kijken naar andere beleidsvelden. Dat is nu erg lastig, immers door grote onzekerheden met betrekking tot de ontwikkelingen in het gemeentefonds, de renteontwikkeling en de voorlopig geringe economische groei is het zeer moeilijk om een meerjarenbegroting enigszins realistisch te laten zijn. Dat we ons verder moeten realiseren dat structurele veranderingen in de samenleving er toe zullen leiden dat we als gemeenten stevig zullen moeten inzetten op duurzaamheid, en dus op milieu, energie en gezondheidszorg.

Verder hebben we nog wat bescheiden wensen met betrekking tot de planning- en controlcyclus:

  • een meer gedetailleerde exploitatierekening van het grondbedrijf;
  • beter inzicht in de overlopende posten van investeringen;
  • een meer heldere rapportage van de resultaten van de samenwerking in BOCE verband.

Ook zouden wij graag een gedetailleerde exploitatierekening en balans zien van het grondbedrijf. Wat betreft de controlerende taak van de raad zou het een punt van verbetering in de planning- en control cyclus zijn om de overlopende posten van investeringen in de begroting beter in beeld te brengen.

Gepubliceerd op 13-11-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018