Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Beschouwing Kaderbrief 2017

Beschouwingen Jaarstukken 2015, Bestuursrapportage 1e periode 2016 en Kaderbrief 2017

 Voorzitter, leden van het college, leden van de raad,

Net als de andere fracties wil de fractie van D66 de ambtenaren en collegeleden bedanken voor het beantwoorden van de (technische) vragen in voorbereiding op deze raadsbijeenkomst.

Focus op hoofdzaken is wat ons betreft de rode draad van deze beschouwing. Inmiddels is de coalitie ruim twee jaar onderweg en kunnen wij constateren dat er hard wordt gewerkt aan het realiseren van onze ambities.

Onze fractie vraagt aandacht voor – en zal dit blijven doen – een goede interactie tussen burgers, bedrijven en de gemeente. Dit geldt momenteel in het bijzonder voor de specifieke thema’s van statushouders en het AZC in Borger, maar ook voor meer lokale thema’s zoals de herbeplanting en herinrichting van de Diepenburgstraat in Odoorn.

Heel goed om te constateren is dat met name het thema duurzaamheid een steeds prominentere plek krijgt op de politieke agenda en dat beleid wordt geëffectueerd, zoals de ingestelde zonnelening en duurzaamheidslening, die nu al zijn uitgeput.

Wat D66 betreft wordt de komende periode gekenmerkt door enerzijds het maken van keuzes over wat we wel of niet gaan oppakken, maar anderzijds ook investeren in meer grip op inkomsten en uitgaven. De discussie hierover zal vanaf volgende week gevoerd worden in de kerntakendiscussie. Minder verrassingen en betere monitoring door beter in control te zijn in het ‘samenspel’ tussen raad, college en ambtelijk apparaat moet ons beter inzicht geven. En het moet leiden tot gezonde financiële uitgangspunten voor de komende jaren voor onze gemeente. Bij de behandeling van de jaarstukken bevinden wij ons in wat bijzondere omstandigheden. De raad behandelt een rekening die nog niet is goedgekeurd en gewaarmerkt door de controlerende accountant. Is dit misschien wederom een uitvloeisel van het feit dat de regelzucht en administratieve afhandeling van overheden nog steeds de boventoon voert? In plaats van het regelen van aandacht voor onze inwoners, die zorg, onderwijs, opvang, vervoer, et cetera verlangen en verwachten? De tweede bijzondere omstandigheid is dat wij dit jaar geen kadernota behandelen, maar een kaderbrief. Dit vanwege het feit dat wij een kerntakendiscussie voeren over het thema ‘welke gemeente willen wij zijn’. Vanwege deze discussie lijkt het maken van belangrijke (financiële) keuzes in dit stadium onwenselijk. Onze fractie heeft nu daarom vooral gekeken of er op korte termijn zaken zijn, die aandacht vragen en mogelijk (bij)sturing vergen. Thema’s voor de langere termijn zullen wij betrekken bij de kerntakendiscussie.

Wij sluiten het jaar 2015 af met een positief resultaat van 1,876 miljoen euro. Dat lijkt een mooi resultaat! Maar in de jaarstukken is helaas nog steeds moeilijk te achterhalen hoe de geldstromen buiten de programma’s zich verhouden. Verdere transparantie op dit onderdeel zou een goede zaak zijn. In de financiële commissie zullen wij hier aandacht voor blijven vragen. Zorgelijk zijn de ontwikkelingen ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente aan deelneemt. Zeggenschap over dienstverlening en bedrijfsvoering, maar met name de rekening- en begrotingscycli lijkt zo langzamerhand ceremonieel te worden voor een relatief kleine speler als de gemeente Borger-Odoorn. Recente voorbeelden hiervan zijn de jaarstukken van de RUD en GGD. In geval van tekorten of veranderende verdeelsleutels lijken we geen andere keuze te hebben dan de portemonnee te trekken. Wij zijn benieuwd naar de visie van het college op deze ontwikkelingen.

Binnen de programma’s zien wij grote verschillen qua financieel resultaat. Het meest in het oog springende is het resultaat binnen programma 6. Wij zijn benieuwd hoe deze middelen verder zullen ‘indalen’ in de operationalisering van de zorgtaken van onze gemeente en specifiek in de uitvoering van de sociale teams.

Het college doet in het raadsvoorstel slechts een beperkte keuze aan bestedingsvoorstellen voor nieuw of ander beleid. Onze fractie pleit ervoor om de posten die een structureel karakter hebben, en niet noodzakelijk zijn voor de korte termijn, op enig moment te betrekken bij de kerntakendiscussie – met uitzondering van de taakstelling op bedrijfsvoering. Bureau Berenschot is in zijn onderzoek helder geweest. De ambtelijke organisatie vertoont tekenen van een ‘overspannen organisatie’. De uitdaging voor college en management om dit ten positieve om te buigen, lijkt een zaak van lange adem. Wij hebben vertrouwen in het masterplan dat hiertoe geschreven wordt. Met betrekking tot de ruimte voor nieuw (financieel) beleid is in onze beleving in elk geval de extra toevoeging aan de reserve Kern en Kader onontkoombaar. Ook is regelmatig gesproken over het onderhoud van bomen. De portefeuillehouder heeft meerdere malen maken in onze raad kenbaar gemaakt dat er extra middelen nodig zijn om het achterstallige onderhoud weg te werken. Onze fractie staat positief ten opzichte van het beschikbaar stellen van deze middelen.

Meerdere fracties hebben de afgelopen periode aandacht gevraagd voor het onderhoud van de wegen. Tijdens de afstemmingsbijeenkomsten met de verantwoordelijke ambtenaren is ook bevestigd dat wij hier te maken met echt een groot probleem. Als wij niet op korte termijn ingrijpen, kunnen hier in de nabije toekomst echt onacceptabele situaties ontstaan ten aanzien van veiligheid en bereikbaarheid. Het college stelt daarom voor in 2016/2017 een extra investeringsbedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om de meest noodzakelijke achterstanden weg werken. Onze fractie zou graag zien dat het college hier verder in gaat. Immers, grotere achterstanden leiden tot zeer hoge kosten later, voor met name asfaltwegen. Om het achterstallige onderhoud weg te werken en tot een acceptabel niveau te komen, stellen wij voor om een extra investering te doen. Positieve effecten zijn dat dit kan zorgen voor een extra economische impuls in onze gemeente en dat het een bijdrage levert aan een betere en veilige leefomgeving voor de bewoners van de Borger-Odoorn. Samen met de fracties van Gemeentebelangen en het CDA zullen wij hiertoe een motie indienen.

Dank u voor uw aandacht.

Gepubliceerd op 25-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018