Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Beschouwing kadernota 2018

Voorzitter, leden van college, leden van de raad.

Voor ons liggen drie belangrijke kaderstellende notities voor onze gemeente. Op de valreep zijn wij door het college geïnformeerd over het verstrekken van een goedkeurende  accountantsverklaring, een mooi resultaat. Impliciet is dit dus ook goed nieuws voor de zorgontvangers en aanbieders  die afhankelijk zijn van administratie van de sociale verzekeringsbank. Evenals de andere fracties willen wij de ambtenaren van onze gemeente bedanken voor het samenstellen van de stukken én het beantwoorden van de vragen die zijn gesteld tijdens de speeddates en in de voorbereiding op deze vergadering.

De jaarstukken zijn positief. Onze gemeente sluit 2016 af met een ruim batig saldo en ook het (meerjaren)perspectief ziet er gunstig uit. De moeilijke tijden lijken voorlopig voorbij. Ons college is er in geslaagd om een aantal erfenissen, uit vorige bestuursperiodes, waaronder de Nieuw-Veenlanden in Nieuw-Buinen, constructief op te lossen. Alle ratio’s en kengetallen op het gebied van liquiditeit en solvabiliteit zijn meer dan op orde. Een compliment voor het college en de portefeuillehouder financiën.

‘We liggen op koers’ gaf onze fractie aan bij de beschouwingen van afgelopen najaar. Ook in deze periode kunnen wij dit beeld bevestigen. De achterstand bij het op orde brengen van de bestemmingsplannen, de afrondende fase waar kern en kader zich in bevindt, waaronder de overdracht naar de  diverse sportverenigingen, gaat gestaag door. Ook kunnen wij constateren dat ondanks het grote overschot bij de rekening 2016 het sociaal domein op orde is. De expeditie waar wij een paar jaar mee onderweg zijn geweest lijkt geslaagd. Kortom genoeg om met tevredenheid op terug te blikken.

De kerntakendiscussie ligt voorlopig achter ons. Dat wil niet zeggen dat wij niet verder gaan werken aan het vergroten van burgerparticipatie en het verder vormgeven van ‘de faciliterende overheid’. Een belangrijk speerpunt van onze fractie ‘ het verder experimenteren met burgerbegrotingen’ wordt momenteel nader uitgewerkt door de werkgroep ‘begoten nieuwe stijl’. Met het afronden van de kerntakendiscussie lijkt ook een van de belangrijkste signalen van Berenschot, dat onze ambtelijke organisatie ‘piept en kraakt’, naar de achtergrond te verdwijnen. Onze fractie heeft er vertrouwen in de ingezette transformatie tot een goed einde zal worden gebracht. D66 zal echter kritisch blijven op dit thema en verwacht van het college dat zij de raad ruimhartig en tijdig informeert bij knelpunten en dat deze worden ingepast in de planning en control cyclus van onze gemeente.

Om een nog actueler beeld te geven van de financiële positie van de gemeente roepen wij het college op om in de komende jaren de circulaires te verwerken, of toe te voegen als addenda bij de financiële stukken Dit  zou dit naar voorbeeld van omliggende gemeenten moeten kunnen aldus onze fractie.

Ondanks alle positieve ontwikkelingen als het gaat om het algemene financiële beeld is er ook zorg. Zorg over de burgers die onze aandacht vragen omdat ze het niet geheel op eigen kracht redden, zoals de mensen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. Dat is een heikel thema momenteel. Onze fractie ondersteunt het standpunt van het college voor rust en continuïteit voor onze burgers die hier actief zijn, maar heeft zorg over het schijnbaar ontbreken van daadkracht in Oost Groningen bij de Wedeka. Het toch nog onlangs gesloten akkoord van Westerlee lijkt al weer ver achter ons te liggen. Graag ontvangen wij een reactie van het college hierop.

Voor het eerst sinds jaren lijkt ruimte te zijn om de lastendruk voor onze burgers te verlichten. Onze fractie is blij met het voornemen om te komen tot een ombuiging in het kader van de onroerendzaakbelasting: een daling van 1% punt naar 1,75%. Het is goed om te constateren dat het mogelijk is dit te doen in een sluitend meerjarenperspectief. Onze vraag aan het college is of er de komende jaren nog meer ruimte is om onze burgers minder zwaar te belasten.

D66 vindt de investeringen in duurzaamheid belangrijk, duurzaamheid draagt bij aan de kwaliteit van leven. De duurzaamheidsagenda van dit college is constructief doch in zijn uitwerking nog bescheiden In de uitwerking van het verzelfstandigingsonderzoek van de zwembaden in Nieuw-Buinen en Exloo vragen wij het college om  de duurzaamheidsambitie een stevige plek te geven als het gaat om het nemen van  energiebesparende maatregelen.

In Odoorn zien wij nog een steeds niet geheel afgewerkt dorpsplein, ondanks dat dit naar voorbeeld van de uitwerking met grote burgerbetrokkenheid vanuit de Odoornse samenleving tot stand is gekomen. Onze fractie wil vragen om de € 12.000 die nog noodzakelijk is om te komen tot een afronding, beschikbaar te stellen voor het dorp Odoorn vanuit de DPL lijst; hiertoe zullen wij samen met andere fracties een motie indienen.

Tot slot voorzitter, onze fractie vindt het belangrijk dat onze wegen er veilig en toegankelijk bij  liggen. Onze fractie is blij met extra onderhoud dat is gepleegd aan onze wegen. kruisingen en fietspaden zoals bijvoorbeeld het grootschalig onderhoud van de weg tussen Drouwen en Borger. Desondanks blijven wij aankijken tegen een grote onderhoudsachterstand die niet structureel in te lopen is. Om dit thema de komende jaren de aandacht te geven die het verdient zullen wij ook hiertoe een motie indienen.

Gepubliceerd op 02-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018