Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Beschouwingen Programmabegroting 2016

Voor ons ligt de programmabegroting 2016. Focus op hoofdzaken is wat ons betreft de rode draad van deze  beschouwing. Inmiddels is de coalitie bijna twee jaar onderweg en kunnen wij constateren dat er hard wordt gewerkt aan het realiseren van onze ambities.
Onze ervaringen over de afgelopen periode zijn overwegend positief, de meeste collegevoorstellen worden door de raad na goede opiniërende discussies of als hamerstuk of met een brede ondersteuning vanuit de raad aangenomen. Wij constateren dat ons college hard werkt en constructief zijn taken uitvoert.

Wat D66 betreft worden de komende jaar gekenmerkt door enerzijds het maken van (soms pijnlijke) keuzes over wat we wel of niet gaan oppakken, maar anderzijds ook investeren in meer grip op inkomsten en uitgaven. Minder verrassingen en betere monitoring door beter in control te zijn in het ‘samenspel’ tussen raad en college moet ons beter in positie brengen. De behandeling van de programmabegroting 2016 is wat ons betreft daarom een startpunt.

Focus op hoofdzaken begint wat ons betreft met een gezond, evenwichtig en transparant financieel beleid. De programmabegroting is door onze fractie zeer grondig bestudeerd. Ten tijde van de speeddates zijn door ons een aantal technische vragen gesteld, de beantwoording van deze vragen heeft bij ons in de fractie geleid tot een aantal verbetersuggesties. Wij willen deze graag delen met de wethouder, het ambtelijk apparaat en de werkgroep financiën. Dit met als doel om nog meer eenvoud, aansluiting en transparantie te brengen in de financiële stukken. Wij horen graag van de wethouder wat hij hier van vindt.

Er ligt een sluitende begroting waarin ook dit jaar een beroep wordt gedaan op de reserveposities van de gemeentelijke kas. Ruimte voor nieuw beleid is er slechts beperkt. Onze fractie kan in hoofdlijnen instemmen met de bestedingsvoorstellen van het college, de €21.000 gereserveerde budget voor de duurzaamheidsagenda vinden wij mager. Onze vraag aan het college is of het bereid is om in 2016 te komen met een meer ambitieuze agenda op dit thema dan de stukken die nu voorliggen?

Belangrijk discussiepunt in de afgelopen raadsvergaderingen is geweest de druk op de ambtelijke formatie en de diverse scans die op de rol staan om het gemeentelijke apparaat en de dienstverlening door te lichten. Wat opvalt is dat het college toch voorstelt om de €100.000 structurele bezuinigingen op het aandeel bedrijfsvoering door te zetten. Zou het niet verstandiger zijn om deze bezuiniging op te schorten totdat de uitkomsten van de scans zijn gedeeld in de raad? Van de scans zelf heeft onze fractie hoge verwachtingen; op basis hiervan kunnen we lastige doch toekomstbestendige keuzes maken. Op voorhand wensen wij het college succes met de uitwerking van deze majeure opdracht.

Deze begroting is voor ons een bevestiging dat wij binnen het sociale domein binnen Borger-Odoorn goed op glee zijn. Zorgen hebben wij over de continuering van de jeugdhulpverlening en de afbouw van het Wedeka werkbedrijf. Allicht zou de wethouder sociaal domein een reactie kunnen geven of hij deze zorgen deelt.

Zorg is er ook vanuit onze fractie voor de onderhoud van het groen. Onze vraag is of het college mogelijkheden ziet om het groenonderhoud  weer op het niveau te brengen van voor de bezuinigingen en zo ja, wat daar voor nodig is.

Datzelfde geldt voor het onderhoud van de wegen; met name op de oost west verbindingen van het zand naar het veen is de veiligheid in het geding. In de programmabegroting constateren wij dat het gat tussen de beschikbare en noodzakelijke middelen om het onderhoud van de wegen in algemene zin in orde te houden steeds groter wordt. Wij ontvangen graag een heldere (re)actie van ons college hierop.

Ook het opvangen en eventueel huisvesten van vluchtelingen is op dit moment een belangrijk issue in onze gemeente. Kan het college aangeven of er in samenwerking met bijvoorbeeld de wooncorporaties een woonvisie is opgesteld om te komen tot een evenwichtige verdeling indien de situatie hierom gaat vragen?

Tot slot vragen wij aandacht voor het zwembad in Valthermond. Wij lezen op bladzijde 26 dat een werkgroep actief is om structurele (energie)besparende maatregelen te nemen, om zodoende bij te dragen aan een sluitende exploitatie van het zwembad. Onze fractie zou graag zien dat deze uitkomsten ook van toepassing worden op de zwembaden in Nieuw Buinen en Exloo.

Gepubliceerd op 06-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018