Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 9 mei 2011

De kadernota “Duurzame Ontwikkeling” staat op de oriënterende vergadering op de agenda. Wij zijn enorm teleurgesteld in dit stuk! Er is namelijk absoluut geen koppeling tussen ambities en doelstellingen. Wat willen we als gemeente Borger-Odoorn bereiken? Een paar citaten ter lering ende vermaak. In de aanbiedingsbrief lezen we “De bijdrage die Borger-Odoorn wil leveren betreft dus een wezenlijke verbetering in leefomgeving, in begrip en balans tussen verschillende mensengroepen onderling, mens en natuur, mens en bedrijf en bedrijf en natuur” (cursivering van schrijver dezes). En nog veel ambitieuzer, op blz. 23: “Borger-Odoorn zal zich hierbij inzetten om voor 2015 de armoede in de wereld te halveren”. Dat noemen we nog eens ronkende taal. En wat gaan we dan doen? Nou, er moet een “aanspreekpunt Duurzame Ontwikkeling” worden aangewezen en “deze leidt de nog te formeren projectwerkgroep war vertegenwoordigers van diverse beleidsterreinen in plaatsnemen. De werkgroep stelt prioriteiten vast, zet (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in gang en volgt deze op de voet.” De kadernota doet dat dus allemaal niet. Denkt u ook dat we zo de armoede in de wereld in 2015 hebben gehalveerd?

In de besluitvormende vergadering zeggen we met genoegen “ja” tegen het voorstel voor het dorpshuisplan van Odoornerveen. Dit dorp pakt mogelijkheden en kansen, en we vinden het de moeite waard dat de gemeente dat ondersteunt. Ook vinden we de in te stellen werkgeverscommissie een goede zaak. Let op, zo willen we de raad meegeven, of de commissie wordt gemandateerd of dat bevoegdheden worden gedelegeerd. En tenslotte is er nog een motie van GroenLinks over het bestuursakkoord 2011-2015 van het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Dit is tevens een bezuinigingsoperatie, en daar maken gemeenten zich zorgen om (zo lezen we bijvoorbeeld ook in de kranten). Wij delen deze zorg, maar vinden druk op gemeenten om efficiënter te werken niet verkeerd. Alleen mogen de mensen die de steun “Werken naar vermogen” nodig hebben niet de dupe worden. We pleiten daarom voor duidelijke rapportage die kan aantonen dat het geld ook echt wordt besteed en dat de mensen die het nodig hebben worden bereikt.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018