Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgen over de zorg

Gemeenten krijgen veel meer verantwoordelijkheid voor de zorg van afhankelijke inwoners dan tot nu toe. De rijksoverheid staat taken af naar gemeenten met het idee dat op lokaal niveau veel beter oplossingen op maat kunnen worden gevonden. Daaraan gekoppeld is het idee dat gemeenten die zorg dan ook veel doelmatiger kunnen bieden. De rijksoverheid houdt daarom een flink deel van het geld in eigen zak, waardoor de noodzakelijke forse bezuinigingen mogelijk zijn. D66 is het eens met dit principe, maar vindt ook dat gemeenten dan wel in staat moeten worden gesteld om eigen beleid te voeren. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de Tweede Kamer dat echt aandurft. Evenmin is precies duidelijk hoeveel geld gemeenten tot hun beschikking krijgen. Zo kort voor de nieuwe situatie begint, vinden we dit reden tot zorg.

Volgens ons anticipeert Borger-Odoorn goed op de nieuwe situatie. Er zijn goed functionerende steunstees en er worden medewerkers opgeleid die de zogenaamde keukentafelgesprekken gaan voeren. Veel zal afhangen van hun professionaliteit en van de ondersteuning die van informatiesystemen krijgen en van zorg- en welzijnsorganisaties. In de nieuwe situatie staat de eigen kracht van mensen centraal, hun eigen mogelijkheden, hun eigen netwerk. Ten slotte kijkt de overheid wat dan nog nodig is om mee te doen in de maatschappij. Het spreekt wat ons betreft vanzelf dat mensen zo veel mogelijk keuzevrijheid houden, om een persoonsgebonden budget (pgb) naar eigen wens te besteden.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat de maatschappij een tegenprestatie mag verwachten van mensen die hulp krijgen om mee te doen. Dat kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

De jeugdzorg komt in 2015 ook onder centrale regie van de gemeenten, mede omdat in het verleden wel eens een incident voorkwam. D66 heeft niet de illusie dat dit wordt voorkomen door de jeugdzorg heel anders in te richten. We zullen proberen te voorkomen dat het aantrekkelijk wordt de zware gevallen aan hun lot over te laten ten gunste van gemakkelijker te helpen jongeren.

In navolging van de WMO-raad steunen we de komst van een vertrouwenspersoon in het sociale domein.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018